Ргәы камыжькәа: Лыхнытәи аҭәаҵла ду шеиқәдырхо

 Лыхнашҭа – Аԥсны аҭоурых аҟны акыр зҵазкуа ҭыԥуп.

Лыхнашҭа – Аԥсны аҭоурых аҟны акыр зҵазкуа ҭыԥуп. | © Томас Тхайцук

Лыхны — Аҭоурых ду иахаану, ашәышықәсала зышәшьыраҟны азҵаара дуқәа рыӡбоз Лыхнашҭа иқәгылаз аҭәаҵла ду идырым аӡәы хьархьла ааха ду аиҭеит ахаша, мшаԥы 5 рзы.

Аԥсны иқәынхо ҩаԥхьа Лыхнашҭа еизеит ахаша ауха ҩышә шықәса ирҭысхьоу аҭәаҵла ду аӡәы ааха ду ахьеиҭаз инамаданы. Азинхьчаратә усбарҭақәа ари ахҭыс азы ашьаусҭҵаара ахацыркра ргәы иҭоуп.

Аекологцәа аҭыԥантәи анхацәа рыцырхрааны рҽазыршәеит аҭәаҵла аиқәырхара.

Лыхны — Аԥсны зегьы иреиҳау ақыҭақәа иреиуоуп. Араҟа аԥсуа аҳцәа иртәарҭан, ара иит жәлар рҵеи лаша Нестор Лакәаба, аԥсуа ҵарауаа дуқәа Гьаргь Ӡиӡариа, Константин Шьаҟрыл. Лыхнашҭа – Аԥсны аҭоурых аҟны акыр зҵазкуа ҭыԥуп. Араҟа ажәлар рзеиԥш еизарақәа ахьымҩаԥысуаз, иахьагьы еиуеиԥшым аспорттәи акультуратәи аусмҩаԥгатәқәа ахьымҩаԥырго ҭыԥуп.

+ English version: Preserving Life: Saving a Linden Tree in the Village of Lykhny


© Томас Тхайцук

Абар ҩышә шықәса иреиҳауп аҭоурыхтә ҭыԥ Лыхнашҭа агәаны ари аҭәаҵла ду гылоуижьҭеи.


Мшаԥы 5 ахәылбаҽха аӡәы хьархьала аҭәаҵла ашьапы даахыгьежьны иԥиҟеит.


Аҭәаҵла ашьапы аҭаԥҟарсҭа 15-20 сантиметра иҟоуп.


Ҩымш раахыс Лыхнашҭа еизоит ари ахҭыс иаргәамҵыз ауааԥсыра.


Аекологцәа рҽазыршәоит аҭәаҵла аиқәырхара.

+ Vandalism at Historic Lykhnashta Glade: Linden Tree Damaged, Abkhazia in Shock
+ Centuries-Old Linden Tree in Lykhny Unlikely to Survive Vandalism, Says Scientist
+ Abkhazian Officials Respond to Centuries-Old Tree Vandalism in Lykhnashta Meadow
+ Attempt on the Spiritual Symbol of Abkhazia, by Vitaly Sharia


Абаҳчааӡаҩцәа аҵла аӷьаразы рхы иадырхәеит аҭәаҵла ацәеи абаҳчатә цәеи еилаҵаны аҵлеиларш.


Арҭ имҩаԥыргаз аусқәа алҵшәа еилкаахоит мызқәак рнаҩс.


Абаҳчатә аҵлеиларш аҭәаҵла ахьԥҟоу ибжьыршьыхааит. Уи ахәаҷақәеи ацәаакыреи нанашьҭӡом.


Аҭәаҵла аиқәырхараз аекологцәа ирыцхраауан аҭыԥантәи анхацәеи амилициа аусзуҩцәеи.


Аамҭақәа цацыԥхьаӡа ари аҭәаҵла аҩнуҵҟа агәаҩара иацло иаауан.


Аҭәаҵла ашьапы ашәпара ф-метрак инеиҳауп.


Лыхнашҭа иаҭааит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, уи ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, аԥыза-министр Александр Анқәаб, Жәлар Реизара аиҳабы Лаша Ашәба, апрокурор хада Адгәыр Агрба, иара убас атәыла анапхгара рхаҭарнакцәа.


Аԥсны ауааԥсыра ари аҩыза ҟазҵаз дхәымгоуп ҳәа изырҳәеит, ааԥхьарагь ҟарҵеит ари аҩыза зуз ихала иаарласны амчратә усбарҭақәа иҽриҭарц.

Related

Country

News

Articles & Opinion

Publications

Abkhaz World

Follow Us