From the History of Byzantino-Apsilian Relations in the Eastern Black Sea Basin (V-VIII. Centuries)

Map Of The Lazic Wars, between The Romans and The Persians, under Justinian and Khosrau from 539 to 562 AD. after Procopius of Cesareus and Agathias

from the Map Of The Lazic Wars, between The Romans and The Persians, under Justinian and Khosrau from 539 to 562 AD. after Procopius of Cesareus and Agathias.

Из истории апсило-византийских взаимоотношений в восточно-причерноморском бассейне (V-VIII вв.) 
Author: Valentin Nuskov
Year: 2011
Place of Publication: Ankara, Turkey
Publisher: Journal of the Black Sea Studies  (KARAM) 29 pp. 43–57.
Language: Russian

Abstract
Apsilia is one of the most ancient political formations of the Abkhazians. The remnants in Sibilium indicate that formation goes back to the 2nd century B.C. However, the Apsilians were rarely mentioned by the sources of the 2nd to 5th centuries A.D. after the separation of the Roman Empire between the east and the west, the Eastern Empire having Byzantium as its capital tried for some political, religious and economic activities in order to consolidate its he-gemony in the Caucasus. In the Caucasus, where a long-run conflict of influence between Iran and The Eastern Rome was ongoing, the Kingdom of Apsilia got more prominence. The policy of Pax Romana had great effect in shaping the Abkhazian culture. This essay discusses influence of the Byzantino-Iranian conflicts, which intensified on the Silk Road and the Caucasus, in making of the political and cultural Abkhazia.

Keywords
Apsilia, Abkhazians, the Eastern Roman Empire, the Persian Empire, the Caucasus, the Silk Road.

Özet
Apsiliya, Abhazların Doğu Karadeniz havzasındaki en eski siyasal oluşumlarından biridir. Sibilium kalıntıları, bu oluşumun M. Ö. 2 yüzyıla kadar uzandığını kanıtlamaktadır. Bununla birlikte Apsiller M.S. 2-5. yüzyıllardaki kaynaklarda nadiren anılmışlardır. Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra merkezi İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu, Kafkaslarda egemenliğini güçlendirmek için siyasal, dinsel ve ekonomik girişimlerde bulunmuştur. İran ile Doğu Roma İmparatorlukları arasındaki nüfuz mücadelesinin yaşandığı Kafkaslarda, Aspilya Krallığı da giderek önem kazanmaya başlamıştır. Pax-Romana siyaseti, Abhazya kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada Kafkasya ve İpek Yolu üzerinde yoğunlaşan Doğu Roma ve İran’ın nüfuz mücadelelerinin Abhazya siyasal ve kültürel oluşumu üzerindeki etkisi irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Apsilya, Abhazlar, Doğu Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Kafkaslar, İpek Yolu.

The full article in PDF can be downloaded by clicking here (181 KB) 

Related

Country

News

Articles & Opinion

Publications

Abkhaz World

Follow Us